Propozice ankety

I. Status a vyhlašovatel ankety

Vyhlašovatelem ankety je Svaz dovozců automobilů (SDA). Jejím cílem je vybrat a ocenit nejlepší z osobních automobilů, uvedených členy SDA na český trh v období od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2022. Do ankety mohou být nominovány pouze zcela nové modely (nové generace modelů, nikoli facelifty nebo varianty již vyráběných typů). Kritéria posuzuje zvláštní pracovní komise složená z porotců. Za nová budou považována také vozidla již vyráběných typů, nově opatřená odlišnou pohonnou jednotkou, jakou je např. plně elektrická nebo plug-in verze.

Auto roku volí porota, složená z odborných motoristických novinářů. Porotu jmenuje vyhlašovatel ve spolupráci s vybranými motoristickými novináři s přihlédnutím na poměrné zastoupení jednotlivých médií a vydavatelství. V rámci ankety Auto roku 2023 v ČR volí novinářská porota jediné Auto roku.

II. Organizační výbor

Organizační výbor se skládá ze zástupce Výkonného výboru SDA, tajemníka sekretariátu SDA a zástupců novinářů (předseda poroty, tajemník poroty a dva pověření motorističtí novináři).

III. Porota

Porota je nezávislým orgánem, složeným ze zkušených odborných motoristických novinářů s minimálně desetiletou odbornou publicistickou praxí. Nominaci členů poroty každoročně navrhují vyhlašovateli zástupci motoristických novinářů a to na základě posouzení kompetence každého z navrhovaných a také podle významu média (médií), v nichž pracují. Nominaci porotců následně upřesní a potvrdí vyhlašovatel, který každého nominovaného porotce požádá o souhlas se členstvím v porotě za podmínek dodržování Etického kodexu porotce a Propozic ankety. Souhlas musí být porotcem potvrzen písemně. Pokud v průběhu konání ankety porotce nedodrží stanovená pravidla nebo se rozhodne vzdát se členství v porotě, je bez náhrady z poroty vyřazen.

Na základě souhlasu obdrží porotci písemné potvrzení o zařazení do novinářské poroty ankety Auto roku 2023 v ČR. Z členství v porotě vyplývá pro její členy povinnost informovat o anketě, a zejména o výsledcích v medicích, ve kterých pracují.

Pokud u kteréhokoli z porotců dojde po jmenování ke změně jeho zaměstnání, nebo k přímé spolupráci s některou z nominovaných značek, je povinen o takové skutečnosti informovat vyhlašovatele ankety, který zváží možná opatření.

Porota má určeného předsedu a tajemníka. Z členů poroty je dále určená komise pro posouzení nominovaných vozů. Přesný seznam porotců vede sekretariát SDA.

Kodex Porotce ankety Auto roku 2023 v České republice

Nominace a jmenování do poroty pro anketu Auto roku 2023 v České republice je uznáním práce, odbornosti a kvalit každého jejího člena. Účast v porotě je čestnou funkcí a pro porotce z ní vyplývá následující:

 • Má právo volit Auto roku 2023 v České republice a užívat při své práci to, že je členem poroty této ankety
 • Má právo zúčastnit se všech akcí s anketou spojených  
 • Každý člen poroty je povinen se před hlasováním náležitě seznámit se všemi nominovanými vozy a vynaložit veškeré úsilí k důkladnému posouzení jejich vlastností
 • Hlasovat čestně a spravedlivě, a vyhnout se jakékoli zaujatosti
 • Aktivně informovat o anketě, do ní nominovaných automobilech a o jejích výsledcích v médiích, ve kterých pracují

IV. Vozidla – podmínky pro zařazení do ankety

Nominaci vozidel splňujících podmínky ankety sestavuje vyhlašovatel ankety Auto roku 2023 – SDA ve spolupráci se svými členy a expertní komisí. Nominaci vozů musí potvrdit a odsouhlasit dovozce nebo výrobce, popřípadě doporučit změny tak, aby byly splněny podmínky nominace.

Vyhlašovatel přitom akceptuje skutečnost, že při vývoji a výrobě nových modelů automobilů jsou již delší dobu uplatňovány možnosti široké unifikace a globalizace. I proto se například na stejné montážní lince vyrábějí dva, z technického hlediska prakticky identické vozy, lišící se jen značkou, logy a drobnými detaily, ale jsou vydávány za zcela samostatné modely. Naproti tomu jsou pod stejným označením modelu, lišícím se například jen doplňujícím písmenem v názvu, prezentovány automobily, které mají zcela odlišný charakter, popř. výrazně nové mechanické ústrojí (tj. ústrojí pohonu a podvozek) i postavení na trhu.

Proto mají právo být nominována, na rozdíl od tzv. faceliftů, nová vozidla, jejichž pohonná jednotka je zásadně odlišná od dosavadní „standardní“, a je tedy např. elektrická nebo plug-in hybridní. Určení garanti poroty potvrdí soulad s podmínkami a finální nominaci.

Podmínkou nominace je skutečnost, že se nejedná o pouhou variantu existující modelové řady (např. kombi, kabriolet apod.), která nemění pozici na trhu, ale pouze rozšiřuje stávající nabídku a neplní požadavek na novou strukturu karoserie a ústrojí.

Pro účast v anketě musí každé vozidlo splňovat tyto podmínky:

 • být novinkou na českém automobilovém trhu v časovém období od 1. 12. 2021

 • být sériově vyráběn a prodáván na trhu v ČR nejpozději k 31. 12. 2022

 • být dostupný všem členům poroty ke zkušebním jízdám

Kromě toho musí nominované automobily vyhovět alespoň jednomu z těchto požadavků:

 • mít zcela, nebo výrazně novou strukturu karoserie a zcela, nebo výrazně nové mechanické ústrojí (tj. ústrojí pohonu a podvozek)

 • mít strukturu karoserie nebo mechanické ústrojí natolik změněné, že se výrazně změnil charakter vozu.

Za pojem „prodáván“ se považuje:

 • možnost objednávky

 • zahájení alespoň předprodeje (konfigurátor)

 • mít známé ceníky

Nominace budou uzavřeny do 22. 12. 2022

V. Volební procedura

Porota bude volit z vozidel, jejichž seznam obdrží od vyhlašovatele. Volba bude probíhat dvoukolově.

První kolo volby – jízdy 10. 1. 2023, hlasování do 17. 1. 2023, vyhlášení finalistů 20. 1. 2023

Každý člen poroty vybere ze seznamu pět vozů, které považuje ze subjektivního pohledu za nejlepší, a uvede je na hlasovací formulář, který odešle na adresu vyhlašovatele ankety. V tomto kole se vybrané automobily nebodují a nerozhoduje ani porotcem uvedené pořadí. Při shodném počtu hlasů na pomezí finálové pětice může postoupit do 2. kola i více vozů se shodným počtem nominací. Pokud porotce nezašle svůj hlas v prvém kole volby, nebo je jeho hlas neplatný (např. uvede více aut než pět, případně zařadí automobil, který na seznamu nominovaných vozů není, či jinak nedodrží Propozice ankety), ztrácí právo hlasovat v kole druhém.

Druhé kolo volby – hlasování do 27. 01. 2023

Ve druhém kole hodnotí porotci pět (případně více) finalistů, přičemž mají k dispozici 25 bodů, které rozdělí tak, že nejlépe hodnocenému vozu lze udělit max. 10 bodů a vozům na prvních dvou místech nesmí být přidělen stejný počet bodů.

Součástí bodového hodnocení každého porotce musí být i krátké zdůvodnění volby a hodnocení všech finalistů. Bez tohoto hodnocení nebude hlasování uznáno jako platné. Volba každého porotce je veřejná.

Autem roku se stává ten z finalistů, který v druhém kole obdrží od porotců největší počet bodů.

V případě rovnosti bodů rozhoduje větší počet prvních míst, popř. větší počet hlasů v prvním kole. Vyplněné hlasovací formuláře prvního i druhého kola porotci zašlou na adresu vyhlašovatele ankety (lze i elektronicky).

VI. Kritéria volby

Při volbě porotci zohledňují vždy model, popřípadě modelovou řadu, nikoli jednu konkrétní specifikaci. Nominovaná vozidla jsou posuzována podle těchto kritérií:

 • Technické inovace, technologická vyspělost a užitná hodnota

 • Bezpečnost

 • Vliv na životní prostředí, zahrnující celou délku života vozidla

 • Hospodárnost – ekonomika provozu, celkové provozní náklady

 • Ovladatelnost – jízdní vlastnosti

 • Uživatelská spokojenost – využití nových komunikačních a informačních systémů a snadnost jejich ovládání

 • Cena – získaná hodnota za vynaložené peníze

 • Design

 • Komfort

 • Výkon

Úroveň technických inovací a získaná hodnota za vynaložené peníze jsou hlavními faktory hodnocení. Při hlasování je nutné mít na zřeteli jistou dávku zobecnění – hodnotí se celá modelová řada, ne konkrétní provedení, výbava a motorizace.

Výsledky hlasování včetně hlasovacích lístků jednotlivých porotců budou zveřejněny po ukončení jednotlivých kol hlasování.

VII. Práva a povinnosti vítěze ankety

Dovozce nebo výrobce automobilu, který získá titul Auto roku 2023 v České republice, má právo používat tento titul k propagaci ode dne, kdy mu bude titul předán až do dne, kdy bude předán titul v ročníku následujícím. Vítěz ankety je jediný, kdo může používat titul v přesném znění „Auto roku 2023 v ČR“ a logo ankety výhradně v originálním provedení.

Užití výše uvedeného titulu musí být takové, aby titul nebyl znevážen nebo aby jeho užití nevedlo ke klamání. Titul nesmí být spojován s případnými dalšími oceněními z jiných soutěží (ani mezinárodních). Komentáře členů poroty v jejich hlasovacím formuláři mohou být reprodukovány v plném kontextu s uvedením jména autora.

VIII. Harmonogram a vyhlášení výsledků

Výsledky prvního kola ankety, z něhož vzejdou finalisté, budou oficiálně oznámeny neprodleně po jejich vyhodnocení, tj. 20. ledna 2023. Výsledky hlasování budou oficiálně zveřejněny v tiskové informaci a umístěny na webových stránkách ankety.

Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Auto roku 2023 v České republice proběhne za účasti zástupců automobilek, novinářů a partnerův úterý 7. 2. 2023.

Slavnostní vyhlášení bude spojeno s odbornou konferencí.